Svoboda volby k uvolnění energie

586

Ujišťujte se o tom několikrát den­ně. Pokaždé když vám noha došlápne z postele na podlahu, nezapomeňte si tuto jednoduchou větu říct. Pomůže vám to uvědomit si sílu této věty včetně povinností, jež z ní pro vás vyplývají. Zahání pradávné pocity bezmocnosti, které v člověku přetrvávají od jeho prvních kroků na zemi. Čím více si uvědomíte sílu volby, tím více energie budete mít.

Vzhledem k tomu, že nám život velice často připravuje situace, kdy zdánlivě ne­máme více možností, je třeba si svobodu volby neustále uvědomovat. Vy se rozhodu­jete, co budete snídat, jakou cestou půjdete do práce, co budete dělat večer. Sami sobě jste za vlastní výběr odpovědni jen vy a ni­kdo jiný. Mějte tento fakt stále na paměti.

Mnoho lidí na světě nikdy nepoznalo úžasnou sílu volby a nesvoboda se táhne celou lidskou historií. Po dlouhá staletí ne­měli lidé životy ve svých rukou. Vždy nad nimi rozhodovala jedna nebo více mocných sil, které definovaly, jaký status zaujmou ve společnosti, jaké povolání budou vyko­návat, kdo bude jejich životním partnerem či v jakého boha budou věřit. Hodnota je­jich vlastního života neležela v jejich rukou, ale v rukou rodiny, lenního pána, krále, stá­tu nebo jiné nadřazené entity.

V současné době prochází člověk mohutným proce­sem individualizace, kdy velká část institucí a nástrojů, které nad ním měly moc, poma­lu mizí. Nyní je jen na nás, kdo bude naším životním partnerem, jakou práci budeme vykonávat a ke kterému bohu se budeme modlit. Mnoho lidí tuto náhlou svobodu neumí využít. Lidé se často ocitají v situa­cích, kdy jsou bezradní a neví, kam jít, na­tož proč by tam vůbec měli jít.

Nakonec i dospělí často na vnější vjemy reagují, jako by byli děti, otroci, vojáci nebo obyvatelé dávných věků, kterým plynutí bytí určovala vyšší instance. Přestože v jejich ži­votě zbylo jen pár pravidel, podle kterých se musí řídit, podvědomě a dobrovolně se takoví jedinci pídí po dalších rozkazech, jež mohou poslouchat, po dalších pravidlech, která jasně stanoví, co mají dělat. Zkuste trochu zapátrat ve své paměti. Pokud k so­bě budete upřímní, určitě i vy najdete mo­ment ve svém životě, kdy jste instinktivně uhnuli před svobodou volby, které se vám dostalo, a raději ve skrytu duše doufali, že se objeví nadřízená moc, jež z vás sejme ten tíživý náklad a vyřeší situaci za vás.

Pokud si připustíte sami u sebe takový přístup, zkuste jej dále promyslet. Opravdu si to přejete? Volba je obtížný čin, jenž vyža­duje akci a nese s sebou riziko ukvapeného rozhodnutí, špatného výběru, ztráty sou­časného postavení, neboť nikdy nemůžete s jistotou tvrdit, kam váš krok povede. Přes tyto všechny obtíže byste se skutečně radši vzdali jediného účinného nástroje, jak sami ovlivňovat svůj život? Skutečně byste radši ponechali svůj život svých rodičů, v rukách vlády nebo církve, aby ovlivňovali směr va­šich dalších životních osudů?

Ačkoliv může jít o bolestivou myšlenku, uvědomění si vlastní předurčenosti k aktu volby je v chápání sebe sama rozhodující moment. Ruku v ruce s tím jde i přirozená lidská schopnost projektovat si v různých situacích obětní beránky i udatné zachrán­ce.

Je nezbytné si uvědomit, že tato svoboda není nekonečná. Vše probíhá v omezeném rámci, jehož hraniční kontury jsou tvoře­ny životní zkušeností, vírou a hodnotou jednotlivce. Rezervujte si jeden den, kte­rý strávíte tím, že si shrnete vlastní život a zkusíte zhodnotit, do jaké míry je tvořen vašimi činy a do jaké míry jím hýbá okolní prostředí.

Buďte k sobě upřímní a v přípa­dě potřeby si vše zapište na papír. Nenechte se obelhat vnitřním hlasem, který má tendenci ničit vaší snahu tím, že vám bude do úst vkládat důkazy vlastní bezmocnosti v podobě vět podobných těm následujícím: „Nevím, proč tu jsem ani co bych měl dě­lat.“ Sami dobře znáte svou životní cestu, a pokud byste si tím nebyli jisti, zalovte v hlubinách své duše a nalezněte ji. Je ukry­ta pod cáry vaší pohodlnosti.

Chcete být milováni a milovat? Chcete se učit, těšit jiné a být jimi těšeni? Chcete najít klid vlastní duše? Chcete mít děti? Chcete odevzdat svůj život bohu? Nebo si raději vyberete světskou kariéru muzikan­ta, právníka či kuchaře? Chcete si v životě jen užívat, nebo jej zasvětit pomoci světu? Nic z toho? Tak možná raději chcete zdolávat vysoké hory anebo se potápět v tem­ných mořských hlubinách. Anebo vás pohá­ní touha za poznáním a chcete vidět každé místo na světě.

Chcete žít obklopen penězi a třpytivou krásou, nebo vám stačí jedno­duchá dřevěná chatrč a otep slámy? Chce­te pomáhat trpícím? Chcete se naučit, jak snadněji vycházet s ostatními lidmi? Nebo vám jde především o vlastní zdraví a štěstí? Či jste neústupní maximalisté, kteří nebu­dou spokojeni do té doby, dokud se sami nepromění v unikátní osobnost, nezamě­nitelnou s kýmkoliv jiným. I takové mohou být lidské.touhy. Nikdo, ani vy, je nemá prá­vo soudit. Buďte tím, kým chcete být.

Využijte své touhy a přání jakožto vodítko pro svoji každodenní volbu. Vždy se nejdřív ujistěte, že krok, byť sebenepatrnější, ke kte­rému jste se právě odhodlali, je ve zřejmém souladu s vašimi aspiracemi a touhami.

Vědomí volby jakožto odraz vnitřního stavu duše reagující na vlivy zvnějšku uvol­ňuje velké množství energie. Je vždy jen na vás, jak se k situaci venku postavíte a jaké k ní zaujmete stanovisko. Už jen to, že vaše odpověď není diktována ničím jiným než vaší svobodnou vůlí, znamená obrovskou energii. Pokud si to uvědomujete, dotýkáte se svého vlastního bytí.

Uvedu malý příklad. Určitě znáte něko­ho, kdo vás dokáže vždycky spolehlivě vyto­čit. Jaké jsou vaše možnosti? Možná je ten člověk skutečně tak nesnesitelný, anebo už na něho máte alergii. Na tom až zas tak ne­záleží, důležité je, zda dokážete usměrnit nebo změnit svou reakci. Příště, až se s do­tyčnou osobou setkáte, držte se energeticky v pozadí, nakreslete kolem sebe linii svět­la a stále si opakujte, že vše, co uděláte, je jen v moci vaší svobodné vůle.

Neznamená to, že byste se měli s dotyčným hned začít objímat a líbat jej. Můžete negativní ener­gii, která z druhého prýští, využít ke svému prospěchu nebo mu ji vrátit zpět. Vše záleží jen na vás a možností je nekonečně mnoho.

Lidé často svádějí neúspěšnou bitvu se svými vnitřními náladami. Stavy, které jimi cloumají, jsou natolik silné, že jim nejsou schopni odolávat a stávají se hračkami v ru­kou vlastních emocí. Deprese, pocit prázd­noty, úzkost a vztek jsou mocní protivníci, jejichž náhlým přepadům se někdy nedokážeme bránit. Některé metody, o nichž se zmiňuji v této knize, slouží jako záchranný vor v rozbouřeném moři vlastních zjitře­ných neovladatelných pocitů nebo jako smě­rový ukazatel v nepřehledné změti všech daností lidského života. Meditace obsažené v kapitolách „Konejšete svou energii“, „Uvol­nění energie uchycené ve starých psycholo­gických vzorech“ a „Vědomí jako energie“ vám poskytují skvělé návody, jak se dostat ven ze soukolí vlastních nálad. Výše zmíněné meditace zamezí ztrátě energie a vítězství vaší mysli nad vámi samotnými. Nemusíte dokonce ani cvičit všechny výše zmíněné techniky. Úplně stačí, když si v knize nalistu­jete kapitolu „Konejši svou energii“ a budete ji číst znova a znova, dokud nebudete mít pocit, jako byste ji skutečně prožívali. Pak teprve začněte cvičit.

Neustálé ujišťování, úporné jako vnitřní budík, kterým si budete stále připomínat možnost volby, je jedním z nejdůležitějších činitelů pro zvýšení energie. Zkuste si takový budík vytvořit. Potichu dýchejte. Ať vznešená slova: „Mohu si vybrat“ pro­niknou vaším vědomím. Ať vám tato slova proudí celým tělem.

Opakující se proces rozhodování vám vy­tříbí intuici včetně jemného citu, jak rozpo­znat, co je pro vás dobré a co ne. Upevní to vaši důvěru v sebe sama, kterou vám zatím osud upíral. Když jsou lidé bez špetky sebe­důvěry postaveni před nutnost volit, často uvíznou v zajetí utkvělých smyšlenek, které se snaží za každou cenu vyřešit. Před klíčovým rozhodnutím, jež má ambice změnit váš život, si pro podporu a radu můžete projít kapitolu „Myšlen­ka jako energie„. Možná vám její přečtení pomůže zbavit se některých matoucích, rozptylujících myšlenek, odstranit balast falešných idejí a vidět realitu daleko prů­zračněji.

Nyní se budu zabývat cvičením, s jehož pomocí budete moci volbu, jež před vámi dosud unikala, pevně osedlat. Díky intuici získáte větší sílu. Intuice, onen zdánlivě ira­cionální pud, který vychází z hlubin duše, však někdy přesahuje racionální myšlení i pocity. Použijte ji v kontextu momentální volby.

Volba

Posaďte se a klidně dýchejte. Soustřeďte se na dech a nechte se unášet meditačním stavem, kdy přesně víte, co se vámi děje, ale nesnažíte se své tělo ovládat. Setrvejte ně­kolik minut ve stavu meditace a vnímejte každou změnu svého těla a mysli.

Jako cíl své meditace si zvolte větší roz­hled před uskutečněním volby.

Položte ruce na kolena dlaněmi nahoru. Soustřeďte se na svůj dech a na centrální část svého těla, pánev, páteř a hrudník. Pře­neste svou pozornost právě do těch míst. Musíte si uvědomovat celý trup od hlavy až k pánvi. Počkejte, až váš dech a trup sply­nou v jeden celek, který bude vyzařovat vaši celistvost, zakotvenost ve světě a po­hyblivost danou možností výběru.

Nyní přicházejí na řadu dvě alternativy. Například dnes večer můžete jít ven, anebo můžete zůstat doma. Přeneste tíhu rozhod­nutí na ruce. Jednu z možností na jednu ruku, druhou na druhou ruku. V tomto pří­padě nezáleží na výběru, neboť každá ruka má stejnou váhu.

Přeneste pozornost na první ruku. Vtisk­něte jí do dlaně jednu z možností. Nechte ruku chvíli, aby se s možností seznámila, a poté se ptejte a zapojte představivost. Jaká vám připadá daná alternativa? Před­stavte si, jak bude vypadat budoucnost, pokud se rozhodnete právě pro tuto volbu. Jak na to reaguje vaše tělo? Nesnažte se po­hnutky usměrňovat, nechte se jimi unášet, ale přitom je bedlivě sledujte.

Teď se na chvíli přestaňte rukou zabý­vat a obraťte pozornost zpátky k dechu. Po chvíli přeneste pozornost k druhé ruce. Proveďte tytéž úkony jako v prvním pří­padě. Nesnažte se uspěchat rozhodnutí, na kterou stranu se přikloníte, a soustřeďte se na maximální prožitky obou voleb.

Opět vraťte svou pozornost zpátky k zá­kladnímu kmeni, tedy ke svému trupu. Nyní jste dostatečně seznámeni se všemi možnostmi a můžete přistoupit k volbě. Zůstaňte ve stavu zvýšeného soustředění, abyste si při volbě zachovali čistou mysl. Možná se vám správná volba vyjeví téměř okamžitě. Možná, že ještě vůbec nevíte, čemu dát přednost. Nevadí, časem se vše vyjeví.

Vyzkoušejte ještě další způsob. Zvedně­te ruce a nechte je spojené kousek od těla v blízkosti srdce. Pak se ptejte, která volba je ta nejlepší.

Cvičení lze použít jako test toho, jak vol­ba přispívá ke změně vaší nálady. Možná se právě cítíte pod psa a jste nerudní, po­dráždění a opuštění. Na chvíli se zamyslete. Změnil se nějak váš stav poté, co jste učinili volbu? Co cítíte nyní? Radost, mír, pocho­pení, lásku?

Postupujte úplně stejně jako v předcho­zím případě. Umístěte jeden pocit na jednu ruku a jeho protipól na druhou ruku. Na­příklad na levou dejte zuřivost a na pravou vložte klid. Na levou dejte smutek a na pra­vou radost. Tiše dýchejte a procházejte postupně všemi svými pocity. Vzpomínáte si ještě, jakou chuť má pocit lásky, radosti nebo kli­du? Zapojte paměť a na všechny ty pocity si vzpomeňte. Poté se vždy soustřeďte opět na dech a trup. Pozorujte, co při procháze­ní všemi pocity prožíváte a kde se na chvíli zdržíte. Zkoumejte sami sebe. Co převa­žuje? Přítomnost lásky, která drží všechny hřejivé pocity pohromadě, nebo chladný smutek, jenž všechny zdánlivě přerůstá?

Mnoho z nás si dnes klade otázku, co mohou udělat pro to, aby byl svět lepším místem k životu. Existuje minimálně jedna odpověď. V každém okamžiku svého živo­ta si buďte plně vědomi volby, obrovské cti, které se vám dostalo, obrovské odpo­vědnosti, jež vám byla vložena do rukou, a s pokorou přijímejte důsledky svých činů. Pokud bude na této planetě víc podobných lidí, máme naději, že svět bude radostněj­ším místem k životu.

Donna Thomson – The Vibrant Life: Simple Meditations to Use Your Energy Effectively

                              „Meditace pro zvýšení energie“ – Eugenika

https://www.donnathomson.com/